ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลประวัติโรงเรียน

บริบททั่วไป

         โรงเรียนบ้านซับน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27260 โทรศัพท์ 0-37247-837  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มีเนื้อที่ 47 ไร่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2517

โรงเรียนบ้านซับน้อย เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2517  โดยอาศัยศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์ถ้ำไทรทองเป็นสถานที่ทำการสอน โดยมี นายอุกฤษณ์  สุวิบาย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งได้รับความอุปการะจาก พระอาจารย์สำเนียง  พลญาโณ  และชาวบ้านซับน้อย ร่วมกันสละทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาต่างๆ เป็นมูลค่าประมาณ 1,770 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี้

              ปี พ.ศ. 2519        ได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

              ปี พ.ศ.  2520       ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ข 

                                                จำนวน  3  ห้องเรียน  โดย  นางบุญนาค  ศรีสุข  เป็นผู้มอบที่ดินให้ 

                                                รวมพื้นที่ประมาณ  50  ไร่เศษ

              ปี พ.ศ.  2520       ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง  ส้วม

                                                จำนวน 1 หลัง จำนวน 5 ที่นั่ง  และโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ

                                                 จำนวน 1 หลัง

              ปี พ.ศ.  2521       ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข จำนวน 3 ห้อง

              ปี พ.ศ.  2523        ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง

              ปี พ.ศ.  2525       ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก

                                                จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  มีมูล    ค่า  510,000  บาท

                   ปี พ.ศ.  2526        ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด 3 ถัง

                   ปี พ.ศ.  2527        ได้รับงบประมาณ 10,000 บาทจัดสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1

                   ปี พ.ศ.  2530        ชาวบ้านซับน้อยร่วมบริจาคทรัพย์ จำนวน 3,000 บาท

                                                จัดสร้างเสาธงชาติ

                   ปี พ.ศ.  2531        ได้รับงบประมาณจาก กสช. จำนวน 50,000 บาท ขุดสระน้ำ

                                                จำนวน 1 สระ

                   ปี พ.ศ.  2531       ชาวบ้านซับน้อยร่วมบริจาคทรัพย์ จำนวน 25,000 บาท

                                                จัดสร้างห้องสมุด  (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นห้องกิจกรรมสหกรณ์)

                   ปี พ.ศ.  2532        รพช. ได้จัดสร้างบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ

                   ปี พ.ศ.  2535        ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ

                                                จำนวน 1 ชุด 5 ถัง

                   ปี พ.ศ.  2545        ได้รับงบประมาณปรังปรุงระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 208,200 บาท

                   ปี พ.ศ.  2545       อบต. ได้ขุดบ่อประมงหมู่บ้าน จำนวน 1 บ่อ

ปี พ.ศ.  2548         นายประเสริฐ  เทศนิยม  และคณะร่วมกันบริจาคเงินทุน

                                                สำหรับก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 2 ที่นั่ง

                                                เป็นเงินทั้งสิ้น  55,000 บาท

                   ปี  พ.ศ. 2552        ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านซับน้อยและชาวบ้าน ร่วมจัดงาน

                                                                “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าซับน้อย”  เพื่อหางบประมาณสร้างบ้านพักครู                                                                             2 ห้อง   จำนวน  350,000  บาท

                   ปี  พ.ศ. 2553     ชมรม หมาใจดี บริจาคเงิน จำนวน 70,000  ในการสร้างอาคาร

                                                ห้องสมุด

              ปี  พ.ศ. 2557                 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านซับน้อยและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดงาน

                                                “40 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าซับน้อย”เพื่อหางบประมาณสร้างห้องเรียน

                                                                ICT จำนวน 90,000  บาท

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านซับน้อยจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 103 คน ข้าราชการครู จำนวน 9 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน โดยมี นายเอนก แก้วประทีป ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย

Message us