ผู้บริหารโรงเรียน

นายประสาร สุขสุคนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยนายเอนก แก้วประทีป
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ