ผู้บริหารโรงเรียน

นายประสาร สุขสุคนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยนายประสาร สุขสุคนธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ