ITA โรงเรียน

ลำดับ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ดาวน์โหลด
O1โครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q & A
O9Social Network
O10แผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินประจำปี
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O20 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องการทุจริต
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
Message us