การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านซับน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ดาวน์โหลด
Q1โครงสร้างสถานศึกษา
Q2ข้อมูลผู้บริหาร
Q3อำนาจหน้าที่
Q4แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
Q5ข้อมูลการติดต่อ
Q6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Q7ข่าวประชาสัมพันธ์
Q8Q$A
Q9Social Network
Q10แผนปฏิบัติราชการประจำปี
Q11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน
Q12รายงานผลการดำเนินประจำปี
Q13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Q14คุ่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Q15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Q16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Q17 E-Service
Q18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Q19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
Q20 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Q21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
Q22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Q23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Q24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Q25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Q26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Q27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Q28รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Q29แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต
Q30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Q31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
Q32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Q33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Q34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Q35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Q36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
Q37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Q38การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
Q39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
Q40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน
Q41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Q42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Q43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
Q44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
Q45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Q46มาตรการป้องกันการรับสินบน
Q47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
Q48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ