เกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ
นายสุรพงษ์ บุษบงก์ นักการภารโรง ตำแหน่ง ช่างปูน 3
วันที่ 19 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย