กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อย และคณะครูได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอคลองหาด
ณ วัดถ้ำไทรทอง

Message us