ลงพื้นที่ มรภ.วไลยอลงกรณ์

วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซับน้อย เพื่อสำรวจสอบถามและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน และชุมชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อสนองนโยบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

Message us