การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ป.1

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง จาก รพสต.ราชันต์ โดย นางสาววรญา อัศวอักษร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ