นิเทศติดตามขอบข่าย การนิเทศ นโยบาย จุดเน้น ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านซับน้อยได้รับ นิเทศติดตามขอบข่าย การนิเทศ นโยบาย จุดเน้น ปีการศึกษา 2563 จาก นายสากล พรหมศิริ ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร และนายกิตติศักดิ์ พลเดช วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม