งานเลี้ยงส่ง ผอ. ประสาร สุขสุคนธ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านซับน้อย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมจัดงานเลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย นาย ประสาร สุขสุคนธ์ ย้าย ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว