ทดสอบ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพุธ ที่24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านซับน้อย นำโดยนายเอนก แก้วประทีป ประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านซับน้อย ทำการจัดสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3