ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 8 นางสาวเบญจมาพร ผลบุญ

การประเมินและเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8
นางสาวเบญจมาพร ผลบุญ วิชาเอกคณิตศาสตร์
วันที่ 25 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซับน้อย