รับเงินเยียวยาด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2,000 บาท

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านซับน้อย มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

Message us