ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ปี2564

วันศุกร์ ที่29 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านซับน้อย ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปฏิบัติดตามมาตรการป้องกันฯอย่างเคร่งครัด

Message us