ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

นำโดยนายประสาร สุขสุคนธ์ ประชุมผู้ปกครอง…

นิเทศติดตามการ เตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ฯ

วันที่ 21 พ.ค. 2563 นำโดยนายภาณุวัฒน์ คุ…

ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงโควิด19

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 นายประสาร สุขส…

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทางไกล

ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรี…

ประชุมการเรียนทางไกลสำหรับผู้ปกครอง

ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซ…