ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ดร.กาญจนา เปร…

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2562

9 มีนาคม 2563 นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำน…