รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลครูภาษาไทย ระดับดีเด่น รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับปฐมวัยรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเกียรติบัตร รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ…