วัน: 8 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านซับน้อยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ นำโดยนางสาวรำไพพรรณ พิมจันทร์ (เจ้าพนักงานทัตสาธารณสุข) และนางสาววรญา อัศวอักษร(ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันและสุขอนามัยของนักเรียนในระดับชั้น อ.2-ป.6

วันจันทร์ ที่8 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย และคณะครู 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-net ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด